1.	Administratorem danych osobowych przekazywanych przy rejestracji jest :
		GOOD-BELTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
		ul. Karpia  20
		61-619 Poznań
		NIP : PL 9721238021
		biuro@good-belts.pl

2.	Klient rejestrując się w Sklepie podaje swoje dane osobowe dobrowolnie. 
3.	Dla realizacji zamówienia niezbędne jest podanie danych osobowych. 
	Możliwe jest jednak jednorazowe podanie danych osobowych, bez konieczności rejestracji. 
4.	Administrator w celu realizacji zamówienia udostępnia podane przez  Klienta  dane innym podmiotom,
	takim jak dostawcy, operatorzy płatności, ubezpieczyciele.
5.	W przypadku składania zamówienia w Sklepie, Klient podaje następujące dane:
•	adres e-mail;
•	dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość; ulica wraz z numerem domu/mieszkania; kraj
•	adres wysyłki, jeśli jest różny od adresu Klienta
•	imię i nazwisko;
•	numer telefonu
6.	W przypadku osób prawnych i innych podmiotów działających przez przedstawiciela, przedstawiciel podaje swoje dane kontaktowe. 
7.	W przypadku przedsiębiorców, Klient zobowiązany jest podać dane niezbędne do wystawienia faktury w szczególności:
	firmę przedsiębiorcy i numer NIP.
8.	W przypadku dokonania rejestracji przez Klienta dane wskazane w §2 pkt. 3 są przechowywane przez Sklep
	i jest łączona z nimi historia zamówień. Sklep gromadzi dane o już dokonanych zakupach (historia zamówień),
	obejmujące w szczególności zakupione towary, ceny, daty czynności. 
9.	W przypadku zakupów bez rejestracji dane są usuwane po zakończeniu realizacji zlecenia z zastrzeżeniem
	danych niezbędnych dla ewidencji dokonanej transakcji. 
10.	 Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta.
	Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu wykorzystania danych we własnym interesie tych podmiotów (sprzedaż danych). 
11.	Administrator zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych
	i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta w Sklepie.
12.	Klient ma możliwość usunięcia swojego konta, a tym samym związanych z nim danych osobowych w każdym czasie. 
13.	Klient może żądać przesłania  swoich danych w formie elektronicznej na wskazany adres mailowy. 
14.	Dane są usuwane przez Klienta lub na jego wniosek. Sklep nie usuwa danych Klienta bez jego wiedzy i zgody. 
15.	Klient może złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.